Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP - wzór