1. Wszystkie materiały dostępne w serwisie LexPortal.eu opracowane zostały na podstawie:
  • aktualnych aktów prawnych;:
  • ogólnodostępnych danych oraz informacji udostępnianych przez urzędy i instytucje państwowe, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje pożytku publicznego;
  • specjalistycznych publikacji;
  • specjalistycznych serwisów internetowych.
 2. Przy tworzeniu serwisu dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane w nim materiały były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Informacje dostępne w serwisie zostały przedstawione w sposób syntetyczny. Dlatego należy traktować przedstawione materiały jako ogólne informacje wprowadzające do danego zagadnienia, a nie wiążące interpretacje przepisów. 
 4. Prezentowane w serwisie informacje udostępniane są w celach edukacyjnych.
 5. Materiały graficzne dostępne w serwisie zaczerpnięte zostały z serwisów freepik.com oraz 123rf.com

Last modified: Tuesday, 26 October 2021, 5:27 AM