Czy jest zasadne wydłużenie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela tłumaczone potrzebą uzyskania zgody na wypłatę odszkodowania od drugiego małżonka ? współwłaściciela nieruchomości?

NIE, tym nie mniej w trakcie likwidacji szkody zdarza się, że ubezpieczyciel uzależnia wypłatę odszkodowania na rachunek bankowy jednego z właścicieli nieruchomości od zgody pozostałych. Powyższe postępowanie, w części przypadków, nie jest jednak zgodne z prawem, gdyż stosownie do treści art. 37 §1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59) ?Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

    1)    czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
    2)    czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
    3)    czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
    4)    darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.?.

Zatem w pozostałych przypadkach czynności prawnych jak chociażby dochodzenie odszkodowania, zgoda drugiego małżonka nie jest konieczna. Stąd też zgłoszenie szkody, czynne uczestnictwo w procesie likwidacji szkody, oraz odbiór odszkodowania nie będą wymagały zgody współwłaścicieli (drugiego małżonka). Ubezpieczyciel dokonując wypłaty odszkodowania do rąk współwłaściciela (małżonka) występującego z roszczeniem odszkodowawczym wypełnia w ten sposób ciążący na nim obowiązek odszkodowawczy. 

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne