Leasing operacyjny

 Inaczej zwany bieżącym, a umowa jest zawierana na czas znacznie krótszy od okresu jego gospodarczej używalności. Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingodawcy (finansującego), który dokonuje odpisów amortyzacyjnych i ponosi wszystkie koszty (utrzymania, napraw, ubezpieczenia, podatki). Raty leasingowe stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. 

» Darmowy leksykon wiedzy - online