Akt notarialny

(ang. notarial act) - dokument sporządzany przez notariusza i potwierdzający wykonanie określonej czynności prawnej w jego obecności.

Niektóre czynności prawne (np. sprzedaż nieruchomości) wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Akt notarialny powinien zawierać:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
  • miejsce sporządzenia aktu
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
  • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
  • podpis notariusza

 

» Darmowy leksykon wiedzy - online