Co musi zawierać umowa o pracę z pracownikami wysyłanymi za granicę?

Treść umowy o pracę zawieranej z pracownikiem polskiego pracodawcy, w tym również delegowanym do pracy za granicę ? reguluje art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Jeżeli nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien ? najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika ? potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy).

Na mocy art. 291 Kodeksu pracy dodatkowe wymogi co do treści umowy o pracę oraz w zakresie obowiązków informacyjnych pracodawcy dotyczą delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc. W takim przypadku umowa o pracę ? niezależnie od podanych wyżej warunków wynikających z art. 29 § 1 Kodeksu pracy ? powinna określać:

  • czas wykonywania pracy za granicą,
  • walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Przed skierowaniem pracownika do pracy za granicą pracodawca jest ponadto zobowiązany poinformować go na piśmie o:

  • świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania,
  • warunkach powrotu pracownika do kraju.

Poinformowanie pracownika o powyższych warunkach zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

Źródło: PIP

» Porady prawne