Co mogę zrobić, by nie doszło do automatycznego zawarcia następnej umowy ubezpieczenia budynków rolniczych na kolejny okres 12 miesięcy? Czy istnieją terminy, a także forma, w której muszę to zrobić?

Aby umowa nie uległa automatycznemu wznowieniu  wystarczy  najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta nadać list z wypowiedzeniem - będzie tu bowiem decydowała data stempla pocztowego. W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą warto wysłać je listem poleconym, aby  w razie konieczności móc wykazać datę nadania listu, a więc fakt, iż wypowiedzenie jest skuteczne. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że możliwość ta istnieje jedynie w przypadku wysłania listu za pośrednictwem operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, tzw. operatora wyznaczonego. Zgodnie z przepisami ustawy prawo pocztowe, do dnia 1 stycznia 2016 r. będzie to Poczta Polska. Po upływie tego terminu Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie wskazywał operatora wyznaczonego spośród operatorów pocztowych działających na rynku polskim na okres 10 lat na podstawie przeprowadzonego konkursu.  Nie musi to być więc nadal Poczta Polska.  Jeśli wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora pocztowego, niż operator wyznaczonego, datą złożenia wypowiedzenia  nie będzie data stempla pocztowego lecz moment otrzymania przez zakład ubezpieczeń takiego oświadczenia.  Pamiętać także warto, iż zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego ten agent działa. Oznacza to, iż jeśli chcemy wypowiedzieć posiadaną umowę ubezpieczenia budynków rolniczych, aby nasze wypowiedzenie było skuteczne musimy złożyć to wypowiedzenie u agenta, który zawiera umowy na rzez tego właśnie ubezpieczyciela, u którego zawarliśmy umowę. Jeśli więc złożymy wypowiedzenie u agenta, który zawiera umowy na rzecz innego zakładu ubezpieczeń, wypowiedzenie takie nie spełni swej roli i do wznowienia umowy jednak dojdzie. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu i odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie jest przy tym istotne, czy oświadczenie jest składane agentowi, który uczestniczył w zawieraniu danej umowy ubezpieczenia, czy też innemu agentowi danego zakładu ubezpieczeń.

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne