Chcę odbudować zniszczony budynek. Jak w takim przypadku ustala się wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ustala się w zależności od sposobu likwidacji szkody - inaczej ustala się je w przypadku dokonywania odbudowy lub remontu budynku, inaczej w przypadku niepodejmowania tych prac. W przypadku podjęcia decyzji o odbudowie, wysokość odszkodowania może być ustalona na podstawie kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku. Kosztorys ten ma odzwierciedlać koszty związane z odbudową lub remontem, określone zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych - przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia. Jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej budynku, ustalone odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopień zużycia tego budynku, które nastąpiło od dnia objęcia budynku ubezpieczeniem  do dnia powstania szkody. Pamiętać trzeba przy tym, że pomniejszeniu temu podlega jedynie wartość materiałów użytych do naprawy, a nie koszty tzw. robocizny.  Zakład ubezpieczeń może zweryfikować zasadność wielkości i wartości robót ujętych w przedstawionym przez posiadacza gospodarstwa kosztorysie - zgodnie z przepisami kosztorys ten powinien zostać przedłożony przez ubezpieczającego najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody. Pomimo określenia przez ustawodawcę terminu na złożenie kosztorysu, przepisy te jednocześnie nie dają zakładowi ubezpieczeń uprawnienia do odmowy przyjęcia  kosztorysu, który został złożony po tym terminie. Bywa, że posiadacz gospodarstwa będzie remontował budynek, choć nie przedstawi kosztorysu sporządzonego przez podmiot, który się trudni takimi pracami. Wówczas zakład ubezpieczeń ustali koszty naprawy na podstawie stosowanych przez siebie cenników.  Pamiętać przy tym trzeba, iż ustalając wysokość szkody w budynku zakład ubezpieczeń pomniejszy ją o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy.

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne