Czy każdy posiadacz gospodarstwa ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolnika? Czy obowiązek ten istnieje także w przypadku małych gospodarstw?

Istnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zależy od wielkości tego gospodarstwa, jak również od tego czy gospodarstwo jest opodatkowane podatkiem rolnym. Każdy rolnik bowiem, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar i podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia OC rolnika. Jeśli jednak rolnik  posiada np. uprawy w szklarniach, czy też  prowadzi wylęgarnię drobiu, albo pasieki - są to tzw. działy specjalne produkcji rolnej,   musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanego gospodarstwa. Pamiętać należy, iż umowę ubezpieczenia OC rolnika należy zawrzeć  najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy. Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne