Czy jako poszkodowany mogę żądać odszkodowania bezpośrednio od posiadacza gospodarstwa, który wyrządził mi szkodę?

Fakt, że posiadacz gospodarstwa zawarł umowę ubezpieczenia OC rolnika, nie zwalnia go z odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Osoba poszkodowana może zwrócić się o odszkodowanie zarówno do samego sprawcy szkody, jak i zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz gospodarstwa zawarł umowę ubezpieczenia OC rolnika. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń istnieje tylko wówczas, gdy istnieje odpowiedzialność samego rolnika. Zdarza się - szczególnie w przypadku większych szkód - że posiadacz gospodarstwa nie będzie w stanie ponieść finansowego ciężaru pełnego naprawienia szkody. W takiej sytuacji bezpieczniej jest zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń, który na podstawie zawartej z rolnikiem umowy jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w granicach odpowiedzialności sprawcy szkody.  Umowa ubezpieczenia OC rolnika, zapewniając poszkodowanemu odszkodowanie, chroni jednocześnie interes ekonomiczny sprawcy szkody, który zostaje zwolniony z obowiązku wydatkowania odpowiednich kwot w celu pokrycia strat poniesionych przez poszkodowanego. Jednak fakt, iż zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązek wypłacenia odszkodowania z uwagi na zawartą z rolnikiem umowę ubezpieczenia OC nie zwalnia sprawcy szkody z odpowiedzialności cywilnej za jej wyrządzenie. Dlatego też poszkodowany ma wybór do kogo będzie kierował roszczenie o odszkodowanie: do zakładu ubezpieczeń, w którym rolnik zawarł umowę OC, czy też bezpośrednio do samego sprawcy szkody.

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne