Czy istnieje organ państwowy upoważniony do nadawania oznakowania CE?

Nie. Żaden organ administracji państwowej nie jest właściwy do nadawania oznakowania CE ani wydawania deklaracji zgodności.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) to producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wystawia deklarację zgodności oraz umieszcza oznakowanie CE.

Źródło: UOKIK

» Porady prawne