Co odróżnia SKOK-i od banków?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) to instytucje finansowe, które zaczęły powstawać w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

SKOK-i zajmują się gromadzeniem środków pieniężnych, udzielaniem pożyczek i kredytów, rozliczeniami finansowymi oraz pośrednictwem ubezpieczeniowym. W przeciwieństwie do banków, nie funkcjonują one jako spółki akcyjne, ale są spółdzielniami. Oznacza to, że działają one jedynie na rzecz zrzeszonych w nich osób. Aby korzystać z usług oferowanych przez SKOK, trzeba zostać jego członkiem, czyli m.in. uiścić wkład w wysokości określonej przez statut danej kasy.

Dokładne regulacje prawne dotyczące SKOK-ów zawierają: ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i  prawo spółdzielcze, choć ich działalność regulują również m.in. prawo bankowe i przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Regulacje dotyczące działalności banków zawarte są w ustawie prawo bankowe.

W ostatnich latach wprowadzono zmiany służące zapewnieniu bezpieczeństwa środków zgromadzonych w SKOK-ach.  Od 27 października 2012 r. są one na wzór banków objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, przykładowo, konieczność uzyskania zezwolenia KNF na utworzenie SKOK-ów, czy przekazywania sprawozdań finansowych.  SKOK-i nadal zrzesza Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, do zadań której należy m.in. zapewnienie stabilności finansowej kas oraz udzielanie im wsparcia finansowego za środków funduszu stabilizacyjnego. Dodatkowo środki pieniężne zgromadzone w SKOK-ach, podobnie jak depozyty przyjmowane przez banki są obecnie gwarantowane Bankowym Funduszem Gwarancyjnym w przypadku ich niewypłacalności. Środki finansowe chronione są do kwoty gwarantowanej, czyli 100 tys. euro. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela również pomocy finansowej bankom i SKOK-om w przypadku ryzyka ich niewypłacalności.

Zasady sprawowania nadzoru nad bankami i SKOK-ami określa ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, zaś organizację i zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Źródło: UOKiK

» Porady prawne