Co należy zrobić, gdy po ustaleniu w trakcie rozmowy telefonicznej treści i warunków umowy z operatorem otrzymuję do podpisu dokumenty z zapisami rozbieżnymi wobec pierwotnych ustaleń

W przypadku, gdy konsument zmienia warunki obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych operator, zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.), zobowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu, i przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. Ponadto, w przypadku zmiany warunków umowy dokonanej telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa.

Konsument powinien również w ciągu najdłużej miesiąca otrzymać pisemne potwierdzenie dokonanych zmian. Jeżeli zapisy różnią się od tego, co abonent ustalił albo nawet są takie same, ale zainteresowany się rozmyślił, to można w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia odstąpić od dokonanej zmiany umowy bez podawania przyczyn. Do dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy przed jego upływem wysłanie odpowiedniego oświadczenia dostawcy usług.

Natomiast w sytuacji, gdy konsument zawiera nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnychprzez telefon, operator, który informuje konsumentów o rejestrowaniu rozmów, powinien udostępnić konsumentowi zapis treści rozmowy. Kwestia ta, co prawda, nie jest wprost uregulowana w ustawie, jednakże dobry obyczaj nakazuje, aby również konsument ? w sytuacji, gdy rozmowa z nim jest zarejestrowana ? miał dostęp do treści nagrania, na podstawie którego operator podejmuje wiążące konsumenta rozstrzygnięcie w toku postępowania reklamacyjnego.

 

» Porady prawne