Co należy zrobić, aby otrzymać duplikat księgi rewizyjnej?

W celu wydania duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia należy zgłosić się bezpośrednio do oddziału UDT, w którym zarejestrowane jest to urządzenie. Tam należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu i dopełnić wszelkich wymaganych formalności. (Duplikat jest wydawany na pisemny wniosek zainteresowanego).

Za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej pobiera się opłatę w wysokości 146,50 zł ? zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675).

» Porady prawne