29. Przy sprzedaży węgla dochodzi do nadmiarowego pozyskiwania danych nabywców

Prezes UODO wystąpiła do Ministra Finansów z prośbą o zmianę przepisów, które wymuszają na sprzedawcach węgla zbieranie od nabywców zbyt szerokiego zakresu ich danych osobowych.

Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. związane ze sprzedażą węgla, miały uprościć prowadzanie tej działalności, a doszło do zwiększenia obciążeń po stronie przedsiębiorców. Powodem jest szerszy zakres danych, jaki od początku 2019 roku muszą zbierać sprzedawcy od nabywców węgla.

Za sprawą nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego w przypadku sprzedaży węgla osobom fizycznym, sprzedawca musi zebrać takie dane od nabywcy jak: ilość i przeznaczenie węgla oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL.

- Prowadzi to do nadmiernej ingerencji w prywatność osób, których te dane dotyczą. W konsekwencji dochodzi do pozyskania szerokiego katalogu danych osobowych – uważa dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes UODO swoje wątpliwości, co do zgodności nowych regulacji z zasadą minimalizacji danych określoną w RODO, przekazała Ministrowi Finansów w piśmie, w którym wskazuje, że rozwiązania te należy zmienić. Zaznacza w nim, że kierując się zasadą minimalizacji danych, należy rozważyć, czy zastosowane w przepisach ustawy środki są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu oraz czy celu tego nie da się osiągnąć w inny sposób.

Zdaniem Prezes UODO przy sprzedaży węgla osobom fizycznym wystarczające powinno być pozyskiwanie takich danych jak: imię i nazwisko oraz miejsce odbioru wyrobu węglowego, uwierzytelnione czytelnym podpisem.

Pismo Prezes UODO do Ministra Finansów zamieszczamy poniżej komunikatu.

Wystąpienie z 12 lutego 2019 r. do Minister Finansów w sprawie dostosowania aktualnych regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania danych osobowych od finalnych nabywców węglowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/724