32. Prezes UODO przypomina, że dziennikarze muszą chronić osoby, których dane przetwarzają

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, skierowała do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo, w którym zwraca uwagę, że media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób. Pismo jest reakcją na liczne zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych protestujących pod siedzibą TVP w Warszawie, w wyemitowanym  4 lutego 2019 r. materiale „Wiadomości” TVP.
 
UODO konsekwentne powtarza, że: media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób, szczególnie tych nie pełniących żadnych funkcji publicznych. Muszą przy tym przestrzegać wielu przepisów, w tym Konstytucji RP, Prawa prasowego czy Kodeksu cywilnego. To istotne tym bardziej, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe nie stosuje się niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności chodzi o przepisy dotyczące zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, spełnienia obowiązku informacyjnego itp.
 
Jednocześnie Prezes UODO wyjaśnia, że: Wyłączenie stosowania niektórych przepisów RODO nie oznacza, że dziennikarze nie mają obowiązku chronić osoby, których dane przetwarzają. Są do tego zobowiązani przez Prawo prasowe. Zgodnie z tą ustawą dziennikarz jest zobowiązany m.in. do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a także do ochrony dóbr osobistych (art. 12). Co więcej, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby (art. 14. ust. 6).
 
Prezes UODO po raz kolejny rekomenduje opracowanie przez przedstawicieli środowiska dziennikarskiego kodeksu postępowania. Jest to narzędzie przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które może wprowadzić właściwe standardy postępowania z danymi osobowymi przez dziennikarzy.
Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/703